Silfhout advocatuur & mediation

Oprecht betrokken

Bent u op zoek naar een oprecht betrokken arbeidsrechtadvocaat of familierechtadvocaat, in de Drechtsteden, of omgeving van Rotterdam, dan bent u bij Silfhout advocatuur & mediation aan het juiste adres!

SILFHOUT Familierecht

Familierecht

De toekomst regelen met hulp van een advocaat

Lees meer
SILFHOUT Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Samen werken ook als het niet goed gaat

Lees meer
SILFHOUT Mediation

Mediation

Samen een oplossing vinden

lees meer
SILFHOUT Collaborative Practice

Collaborative Practice

Overleggen in plaats van vechten

lees meer

Contact

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens

Artikelen

Lees meer
30 september 2016

Toch echtscheiding, ook al wil je dat niet?

Er wordt wel eens gesteld dat voor een huwelijk 2 x ja is vereist en dat voor een  echtscheiding 1 x nee genoeg is. En dat klopt!

Naar Nederlands recht wordt een verzoek tot echtscheiding toegewezen als door een van de echtelieden wordt gesteld dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Dat de ander het daarmee niet eens, doet daar niet aan af.

Soms wordt ‘alles uit de kast’ gehaald bij een verweer tegen een echtscheiding, getuige de volgende casus, die is gebaseerd op een uitspraak van het Hof in Den Haag uit 2016. Daarin werd gesteld dat echtscheiding in strijd is met de Bijbelse normen.

Wat speelde er?
Een vrouw wilde van haar man scheiden, omdat zij van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. De man denkt hier heel anders over. Hij wil niet scheiden en stelt dat de vrouw psychisch niet in orde is en dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht. Maar het meeste interessante aan zijn verweer is, dat hij stelt dat op hun huwelijk het goddelijk, Bijbels recht van toepassing is en zodoende de vrouw niet op grond van regels van het Burgerlijk Wetboek van hem kan scheiden.
Aangezien partijen in de kerk zijn gehuwd, stelt de man dat zij derhalve bewust zijn afgeweken van de toepasselijkheid van artikel 1:151 BW.

Volgens het Bijbels recht is alleen overspel een geldige grond voor een scheiding, aldus de man. Van overspel is geen sprake dus de echtscheiding kan niet worden uitgesproken aldus de man. Het goddelijk recht dient volgens man in deze te prevaleren.

Wat heeft de rechter beslist?
Het hof oordeelt wat betreft de vraag of het burgerlijk recht, of het goddelijke recht moet worden toegepast, dat de wet het huwelijk op grond van artikel 1:30 BW alleen in zijn burgerlijke betrekkingen beschouwt en voorts een geloofsovertuiging niet maatgevend kan zijn voor het in de Nederlandse samenleving als geheel geldende recht met betrekking tot de mogelijkheid van ontbinding van een huwelijk.

Daarnaast stelt het Hof voorop dat de echtscheiding op verzoek van één der echtgenoten wordt uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. Er is sprake van een duurzame ontwrichting, indien de voorzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden en geen uitzicht bestaat op herstel van enigszins behoorlijke echtelijke verhoudingen.
Indien één der echtgenoten gemotiveerd en volhardend stelt dat hij niet meer met zijn echtgenoot kan leven, zal dit voor de rechter voldoende zijn om aan te nemen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Verdere bewijslevering is daarbij dan ook niet meer nodig.

Partijen leefden al een langere periode gescheiden en hadden beperkt contact.
De vrouw volhardde en meldde het Hof: “Ik laat mij niet door mijn man manipuleren of chanteren en mezelf een stoornis aanpraten. De basis van het vertrouwen tussen ons is weg en ons huwelijk is onherstelbaar duurzaam ontwricht”.

De echtscheiding werd derhalve uitgesproken.

ECLI:NL:GHDHA:2015:3989

23  september 2016

Niet pleiten voor de rechtbank, maar voor mediation

Wist u dat de lengte van een echtscheidingsprocedure afhangt van hoe snel u overeenstemming kunt bereiken met uw partner? Indien u snel overeenstemming bereikt, kan een procedure wel in minder dan één maand tijd worden afgewikkeld. Indien u geen overeenstemming bereikt, kan een echtscheidingsprocedure wel jaren duren! De langstuderende echtscheiding die ik in mijn praktijk heb gehad duurde maar liefst 8 jaar! En dat enkel in eerste aanleg! Laat staan dat er nog procedure in hoger beroep zou zijn gevolgd. Dan hadden we de 10 jaar wel gehaald!

Mediation
Daarom ben ik er een groot voorstander van om aan tafel te gaan zitten om zo snel mogelijk goede afspraken te maken. Scheiden via mediation, of via een overlegscheiding  raad ik dan ook ten zeerste aan. Als je bij een echtscheiding tegen over elkaar staat in een rechtszaal, is er altijd één winnaar en één verliezer. De kracht van mediation is dat er geen verliezers zijn. Er wordt geprobeerd om problemen samen op te lossen, zodat er een win-win situatie ontstaat. Dit is vooral fijn voor de toekomst als je nog met elkaar te maken krijgt. Zeker als je kinderen hebt is het heel belangrijk (ik vind zelfs noodzakelijk), dat je op ouder-niveau nog goed met elkaar kunt communiceren. Maar ook voor jezelf brengt het zoveel meer rust!

Tot slot is mediation veel goedkoper dan een langdurige juridische procedure. Want zeg nu eerlijk, wie heeft er zin in een procedure van 8 jaar?

Ontslag op staande voet

 Het geven dan wel krijgen van een ontslag op staande voet houdt de gemoederen bezig. Het ontslag op staande voet  is het zwaarste middel dat kan worden ingezet om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De arbeidsovereenkomst komt dan namelijk onmiddellijk tot een einde.

Aan een ontslag op staande voet kleven echter veel juridische haken en ogen.
Als werkgever moet je voortvarend optreden; dus niet wachten maar ingrijpen. Een ontslag op staande voet - opzegging om dringende reden - dient binnen een zeer kort tijdsbestek aan de werknemer te worden medegedeeld. De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Als dringende redenen voor een werkgever om een werknemer op staande voet te kunnen ontslaan worden beschouwd , aldus de wet: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.   Met andere woorden; een werknemer moet het wel heel bont maken. 

Ontslag op staande voet in de WWZ
Onder de WWZ zijn er enkele wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de gevolgen van een ontslag op staande voet. Wij zetten ze voor u op een rij. 

Sneller handelen
Een werknemer die het niet eens is met het ontslag op staande voet, zal ook snel moeten handelen. Onder het nieuwe recht heeft een werknemer twee maanden de tijd om een ontslag op staande voet te laten vernietigen. De werknemer zal hiervoor een verzoek tot vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter moeten indienen. Goed om te weten: te laat = te laat! 

Vergoeding bij onterecht ontslag
Indien de werknemer kiest voor een verzoek tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet kan de werknemer aanspraak maken op loon en tewerkstelling . Wijst de kantonrechter de loonvordering toe, dan wordt er vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd. Een werknemer kan ook aanspraak maken op een vergoeding, of zekerheidshalve voor beide ankers gaan liggen.
Een werkgever kan in een dergelijke procedure aan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) te ontbinden.

Ook hier haken en ogen dus! 

Hoger beroep en cassatie
Onder de nieuwe WWZ bestaat de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in het ontslagrecht, zodat noch de werknemer noch de werkgever snel zekerheid hebben of een gegeven ontslag op staande voet stand houdt bij de rechter. Mede daarom is het raadzaam om de mogelijkheid van een schikking te onderzoeken en vooraf juridisch advies in te winnen.

U bent van harte welkom!

Concurreren mag niet, of toch wel?

Heeft u in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen? Dan zal een werknemer, indien hij bij een andere werkgever gaat werken, of een eigen onderneming wil starten, daarmee rekening moeten houden. Een concurrentiebeding kan van grote invloed zijn bij het aangaan van een nieuwe baan. Indien de bepaling(en) van het concurrentiebeding worden geschonden, loopt de werknemer het risico op een fikse boete. In de wet is daarom vastgelegd dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen en voldoende duidelijk moet zijn. Dat was niet het geval in onderstaande casus.

Werknemer was in dienst bij een reclame- en adviesbureau. Hij heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd en is een eigen onderneming gestart.
Zijn eenmanszaak houdt zicht bezig met gelijke werkzaamheden als bij zijn vorige werkgever, grafisch ontwerp van huisstijlen, brochures, websites e.d. Gebleken is dat werknemer opdrachten uitvoerde van derden, die eerder door de vorige werkgever werden uitgevoerd voor die derden. Ook heeft werknemer een website gemaakt, gelijk aan de website die hij bij zijn ex-werkgever had ontworpen. De werknemer, klaarblijkend met niet al te veel inspiratie, bouwde voort op ontwerpen die hij bij ex-werkgever had gemaakt.

Werkgever was van mening dat werknemer de bepalingen van het non-concurrentiebeding had geschonden, dat hij onrechtmatig had gehandeld en werkgever schade had berokkend. Werknemer stelde zich daarentegen op het standpunt dat hij het non-concurrentiebeding niet had geschonden. Daarnaast stelde hij dat de geheimhouding, zoals in de concurrentiebepaling was opgenomen, alleen betrekking had op vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie. De informatie die hij had gebruikt, was dat naar zijn mening niet.

De concurrentiebepaling zoals deze was opgenomen in de arbeidsovereenkomst luidde als volgt:
‘Indien werknemer betaalde of niet-betaalde arbeid bij of voor derden gaat verrichten, dient hij voorafgaand schriftelijk toestemming van de werkgever te hebben’ (artikel 9) en ‘Het is werknemer niet toegestaan om rechtstreeks voor opdrachtgevers van (de voormalige werkgever) te werken. Ook niet voor tussenpersonen of ontwerpbureaus die relaties hebben met deze opdrachtgevers’ (artikel 14).

Het Hof oordeelde dat ieder beding dat ertoe strekt om de werknemer te beperken in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn, schriftelijk moet zijn overeengekomen. De rechter stelde vast dat niet uit deze bepalingen blijkt hoe lang deze gelden, maar ook niet dat dat deze bepalingen bestemd zijn om te gelden na het einde van dienstverband. Aan het vereiste van de schriftelijkheid is niet voldaan, aldus de rechter.
Het oordeel luidde dat er geen bindend concurrentiebeding tot stand gekomen was tussen partijen, zodat de werknemer niet in zijn vrijheden mag worden beperkt. Deze werknemer kan er dus volop op los concurreren.
Het belang dat een goede tekst van het concurrentiebeding wordt hiermee onderstreept!

Veel geld uitgeven kan je duur komen te staan!

Bij de vaststelling van partneralimentatie speelt de behoefte een rol. Dat wil zeggen, wat heb je als alimentatiegerechtigde nodig om van te leven? Om dat te bepalen wordt in eerste instantie gekeken naar het inkomen waarvan men gewend was te leven, maar ook naar andere omstandigheden.
In een uitspraak onlangs van het Hof in Den Haag is bepaald dat behoefte kan worden gecreëerd door het maken van schulden!.

Wat bleek in deze casus: partijen leefden er lustig op los, niet uitsluitend van hun inkomen, maar met name van geleend geld uit de BV van de man. De man en de vrouw kenden een riante levensstijl. Zij woonden in een groot huis, reden zij in een luxe BMW en gingen zij regelmatig naar het buitenland. Ook werd geregeld buitenshuis gegeten. Dat partijen zich deze levensstijl konden permitteren door in te teren op vermogen, doet daaraan niet af.
Het hof oordeelde namelijk dat interen op vermogen ook behoeftescheppend is.
Dus de vrouw had een royaal bedrag nodig om in haar levensonderhoud te voorzien en daarop werd haar behoefte bepaald.

De man voerde aan dat het in de toekomst allemaal minder zou worden, maar dat speelde bij de vaststelling van wat de vrouw nodig had om met dezelde welstand te kunnen leven, geen rol, Voor de behoefte wordt uitgegaan van de welstand van partijen tijdens het huwelijk en niet van de al dan niet voorzienbare situatie in de toekomst, aldus het Hof.

De vrouw schoot hier echter niets mee op, omdat het Hof oordeelde dat de man geen partneralimentatie hoefde te betalen. Er was namelijk geen draagkracht aanwezig, gelet op het inkomen van de man en de hoge schuld aan de BV van ruim een half miljoen.
Het uitgeven van geld leidde derhalve uiteindelijk tot niets voor de vrouw. Het is te hopen dat zij wel genoten heeft van het uitgeven ervan.