Ontslag op staande voet

Het geven dan wel krijgen van een ontslag op staande voet houdt de gemoederen bezig. Het ontslag op staande voet  is het zwaarste middel dat kan worden ingezet om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De arbeidsovereenkomst komt dan namelijk onmiddellijk tot een einde.
Aan een ontslag op staande voet kleven echter veel juridische haken en ogen.

Als werkgever moet je voortvarend optreden; dus niet wachten maar ingrijpen. Een ontslag op staande voet - opzegging om dringende reden - dient binnen een zeer kort tijdsbestek aan de werknemer te worden medegedeeld. De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Als dringende redenen voor een werkgever om een werknemer op staande voet te kunnen ontslaan worden beschouwd , aldus de wet: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.   Met andere woorden; een werknemer moet het wel heel bont maken.

Ontslag op staande voet in de WWZ
Onder de WWZ zijn er enkele wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de gevolgen van een ontslag op staande voet. Wij zetten ze voor u op een rij.

Sneller handelen
Een werknemer die het niet eens is met het ontslag op staande voet, zal ook snel moeten handelen. Onder het nieuwe recht heeft een werknemer twee maanden de tijd om een ontslag op staande voet te laten vernietigen. De werknemer zal hiervoor een verzoek tot vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter moeten indienen. Goed om te weten: te laat = te laat!

Vergoeding bij onterecht ontslag
Indien de werknemer kiest voor een verzoek tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet kan de werknemer aanspraak maken op loon en tewerkstelling . Wijst de kantonrechter de loonvordering toe, dan wordt er vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd. Een werknemer kan ook aanspraak maken op een vergoeding, of zekerheidshalve voor beide ankers gaan liggen.
Een werkgever kan in een dergelijke procedure aan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) te ontbinden.

Ook hier haken en ogen dus!

Hoger beroep en cassatie
Onder de nieuwe WWZ bestaat de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in het ontslagrecht, zodat noch de werknemer noch de werkgever snel zekerheid hebben of een gegeven ontslag op staande voet stand houdt bij de rechter. Mede daarom is het raadzaam om de mogelijkheid van een schikking te onderzoeken en vooraf juridisch advies in te winnen.

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens