tekenen overeenkomst = er aan vast zitten

De laatste, maar oh zo belangrijke, stap om van echt te scheiden is het inschrijven van de (onherroepelijke) echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Maar wat nu als juist deze stap wordt vergeten? Is het echtscheidingsconvenant dan nog wel wat waard?

Wat speelde er?
Maarten en Vera zijn in 1998 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. In september 2006 besluiten zij te gaan scheiden en dat regeling zij in onderling overleg. Er wordt 2006 een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank met daarbij een in september 2005 door hen ondertekend echtscheidingsconvenant. In het convenant staat (1) dat Maarten de huwelijkse schulden zal voldoen, (2) waardoor hij geen draagkracht heeft voor partneralimentatie, terwijl Vera verwacht in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, (3) dat deze regeling niet veranderd kan worden op grond van onvoorziene omstandigheden en (4) dat zij een niet‑wijzigingsbeding zijn overeengekomen.
De echtscheiding wordt bij beschikking van 8 november 2006 door de rechtbank en het echtscheidingsconvenant wordt door de rechtbank aan de uitspraak gehecht.
So far so good.

Maar wat gebeurt er: de echtscheidingsbeschikking wordt abusievelijk niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand! Geen echtscheiding dus.
Maarten ontdekt dit 10 jaar later, in 2016 en verzoekt de rechtbank de echtscheiding uit te spreken. Dat gebeurt en de echtscheiding wordt ingeschreven op 22 juli 2016.
Goed geregeld dus zou je denken, maar voor Vera is de kous niet af. Zij verzoekt de rechtbank om partneralimentatie van € 2.100 per maand.  

Echtscheidingsconvenant = geldig!
Maarten is het hiermee niet eens; in het echtscheidingsconvenant dat in 2005 is ondertekend staat immers dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald en dat die afspraak niet kan worden gewijzigd.
Zowel de rechtbank als het Hof zijn het met Maarten eens; bij een niet-ingeschreven echtscheidingsbeschikking wordt de geldigheid van het echtscheidingsconvenant niet zonder meer tenietgedaan doordat de echtscheidingsbeschikking niet binnen zes maanden na datum van het in kracht van gewijsde gaan daarvan is ingeschreven.
Het Hof neemt in ogenschouw dat beide partijen destijds met het convenant hebben ingestemd, zijn uitgegaan van een spoedige echtscheiding en het convenant daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Daarna is ook, conform de wens van partijen, een echtscheidingsbeschikking gevolgd. Verder staat vast dat partijen niet beter wisten dan dat zij waren gescheiden. Zij hebben elk afzonderlijk van elkaar een nieuw leven vormgegeven, met nieuwe relaties/gezinnen, zonder op welke wijze dan ook aanspraak te maken op enig recht dat nog uit hun huwelijksverbintenis zou voortvloeien.

Kortom: het echtscheidingsconvenant is nog steeds geldig.

Tip: denk goed na voordat je iets ondertekent. Staat de handtekening eenmaal onder een document dan bent u doorgaans aan de inhoud gebonden!

Bron:  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10780, 200.217.001/01 en 200.217.002/01

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.