Toch echtscheiding, ook al wil je dat niet?

Er wordt wel eens gesteld dat voor een huwelijk 2 x ja is vereist en dat voor een  echtscheiding 1 x nee genoeg is. En dat klopt!
Naar Nederlands recht wordt een verzoek tot echtscheiding toegewezen als door een van de echtelieden wordt gesteld dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Dat de ander het daarmee niet eens, doet daar niet aan af.
Soms wordt ‘alles uit de kast’ gehaald bij een verweer tegen een echtscheiding, getuige de volgende casus, die is gebaseerd op een uitspraak van het Hof in Den Haag uit 2016. Daarin werd gesteld dat echtscheiding in strijd is met de Bijbelse normen.

Wat speelde er?
Een vrouw wilde van haar man scheiden, omdat zij van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. De man denkt hier heel anders over. Hij wil niet scheiden en stelt dat de vrouw psychisch niet in orde is en dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht. Maar het meeste interessante aan zijn verweer is, dat hij stelt dat op hun huwelijk het goddelijk, Bijbels recht van toepassing is en zodoende de vrouw niet op grond van regels van het Burgerlijk Wetboek van hem kan scheiden.
Aangezien partijen in de kerk zijn gehuwd, stelt de man dat zij derhalve bewust zijn afgeweken van de toepasselijkheid van artikel 1:151 BW.

Volgens het Bijbels recht is alleen overspel een geldige grond voor een scheiding, aldus de man. Van overspel is geen sprake dus de echtscheiding kan niet worden uitgesproken aldus de man. Het goddelijk recht dient volgens man in deze te prevaleren.

Wat heeft de rechter beslist?
Het hof oordeelt wat betreft de vraag of het burgerlijk recht, of het goddelijke recht moet worden toegepast, dat de wet het huwelijk op grond van artikel 1:30 BW alleen in zijn burgerlijke betrekkingen beschouwt en voorts een geloofsovertuiging niet maatgevend kan zijn voor het in de Nederlandse samenleving als geheel geldende recht met betrekking tot de mogelijkheid van ontbinding van een huwelijk.

Daarnaast stelt het Hof voorop dat de echtscheiding op verzoek van één der echtgenoten wordt uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. Er is sprake van een duurzame ontwrichting, indien de voorzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden en geen uitzicht bestaat op herstel van enigszins behoorlijke echtelijke verhoudingen.
Indien één der echtgenoten gemotiveerd en volhardend stelt dat hij niet meer met zijn echtgenoot kan leven, zal dit voor de rechter voldoende zijn om aan te nemen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Verdere bewijslevering is daarbij dan ook niet meer nodig.

Partijen leefden al een langere periode gescheiden en hadden beperkt contact.
De vrouw volhardde en meldde het Hof: “Ik laat mij niet door mijn man manipuleren/chanteren en mezelf een stoornis aanpraten. De basis van het vertrouwen tussen ons is weg en ons huwelijk is onherstelbaar duurzaam ontwricht”.

De echtscheiding werd derhalve uitgesproken.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:3989

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Bel voor meer informatie
078 - 613 45 33 of mail naar info@silfhoutadvocatuur.nl

Meer gegevens