scheidingsadvocaat Dordrecht

UW privacy

Silfhout advocatuur & mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Silfhout advocatuur & mediation verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Silfhout advocatuur & mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens
Silfhout advocatuur & mediation gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van een opdracht tot het verlenen van juridische diensten als advocaat, mediator en collaborative practitioner, dan wel ten behoeve van advisering, bemiddeling en verwijzing. Voorts om de verrichte werkzaamheden aan u te kunnen factureren en innen, daarnaast om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en voor marketing- en communicatie activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Silfhout advocatuur & mediation verwerkt de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer)  en de reden waarom u contact met het kantoor zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft) en overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Silfhout advocatuur & mediation omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen, zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, gegevens verkregen uit het Handelsregister van de KvK, bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Silfhout advocatuur & mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
-         wettelijke verplichting
-         uitvoering van een overeenkomst
-         verkregen toestemming van betrokkene(n)
-         gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Silfhout advocatuur & mediation deelt uw persoonsgegevens en de gegevens die worden opgeslagen in een digitaal dossier alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Silfhout advocatuur & mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Silfhout advocatuur & mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Silfhout advocatuur & mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Silfhout advocatuur & mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.  

Beveiliging persoonsgegevens
Silfhout advocatuur & mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Silfhout advocatuur & mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Silfhout advocatuur & mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Nieuwsbrief
Silfhout advocatuur & mediation gebruikt uw e-mailadres om u af en toe een update te sturen over haar dienstverlening of om u anderszins te informeren.  Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten, maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen, zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Silfhout advocatuur & mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Silfhout advocatuur & mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Silfhout advocatuur & mediation
E-mailadres: info@silfhoutadvocatuur.nl
Adres: Johan de Wittstraat 31, 3311 KG Dordrecht
Telefoonnummer 078-6134533

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Silfhout advocatuur & mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website(s) van Silfhout advocatuur & mediation (www.silfhoutadvocatuur.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Silfhout advocatuur & mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Silfhout advocatuur & mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Silfhout advocatuur & mediation verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Silfhout advocatuur & mediation te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Silfhout advocatuur & mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Silfhout advocatuur & mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Silfhout advocatuur & mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Silfhout advocatuur & mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
Silfhout advocatuur & mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Silfhout advocatuur & mediation.

Dit privacy statement is op d.d. 25 mei 2018 vastgesteld.