Vaststellen partneralimentatie, appeltje eitje?

Vaststellen van de partneralimentatie: kijken naar het inkomen, toch?
Niet helemaal! Benieuwd hoe dit zit? Lees dan verder!

Wat speelde er?
Het ondernemerskoppel Henk en Ria* is getrouwd sinds 1989. Tijdens dit huwelijk werkt Ria in de BV van Henk. In 2017 zijn partijen van elkaar gescheiden. Na de echtscheiding wordt door de rechtbank beslist dat Henk € 2.535 per maand aan Ria moet betalen. Henk vindt dit te veel en gaat tegen dit oordeel in hoger beroep.

Oordeel van het Hof
Het Hof behandelt de zaak aan de hand van 2 onderwerpen: de behoeftigheid van de Ria en de draagkracht van Henk.

Behoeftigheid Ria
Henk en Ria zijn het er over eens dat door de scheiding niet meer van Ria gevergd kan worden dat ze in de BV van haar ex-man blijft werken. Wel stelt het Hof dat Ria ander werk kan verrichten. Ria dient zich hier volgens het Hof ook voor in te spannen. Het Hof houdt er rekening mee dat Ria moeilijk werk zal kunnen vinden, gezien onder meer haar leeftijd van 55 jaar en geringe opleiding.
Het Hof stelt vast dat Ria behoefte heeft aan een bedrag van € 4.137 om in haar levensonderhoud te voorzien.

Draagkracht Henk
Henk stelt dat hij dit bedrag niet kan betalen. Henk is namelijk minder gaan werken na de verkoop van zijn aandelen van zijn BV, waardoor hij minder is gaan verdienen. Het Hof verwijt deze urenvermindering niet aan Henk, gezien zijn leeftijd en het feit dat Henk en Ria er tijdens het huwelijk al over eens waren dat Henk minder zou gaan werken. Wel kan van Henk worden verwacht dat hij zich inspant om meer inkomsten te verwerven. Het Hof gaat rekenen en bepaalt dat Henk ‘slechts’ € 672 per maand aan Ria hoeft te betalen.
Ria is het hiermee niet eens en stelt cassatie in.

Oordeel van de Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat bij de vaststelling van de draagkracht van een alimentatieplichtige niet alleen gekeken dient te worden naar de inkomsten die de alimentatieplichtige feitelijk verwerft, maar ook naar de inkomsten die hij zich in  redelijkheid kan verwerven. In dit geval zou dat dus kunnen betekenen dat de draagkracht van Henk hoger uitvalt, ondanks zijn werkvermindering. Dat zou er dus toe kunnen leiden dat Henk meer moet betalen. De zaak is terugverwezen naar het Hof. Wordt vervolgd.

Belangrijk voor de praktijk
Bij de vaststelling welk bedrag er aan partneralimentatie dient te worden betaald, wordt niet alleen gekeken naar het inkomen dat iemand verdient. Ook het inkomen dat door de alimentatieplichtige eventueel verdiend kan worden, is bij deze beoordeling van belang, naast het feit of het inkomensverlies vermijdbaar, verwijtbaar en/of voor herstel vatbaar is.

Uitspraak: ECLI:NL:HR: 2018:2045.
*de namen van de werknemer en werkgever zijn fictief. 

Meer weten? Bel gerust met Yolanda Silfhout. Zij zal u graag informeren.