Betekent einde huwelijk ook einde arbeidsovereenkomst?

In mijn praktijk houd ik mij bezig met arbeidsrecht en familierecht en soms komt het voor dat deze gebieden elkaar raken. Dat gebeurde in een casus waarbij sprake was van een huwelijk en een arbeidsovereenkomst tussen de beide echtelieden.

Wat gebeurt er dan als het stel gaat scheiden? Eindigt dan ook de arbeidsovereenkomst.  Ja aldus de rechter die oordeelde dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend was beëindigd. Stilzwijgend verlengen is gebruikelijk, maar stilzwijgend beëindigen?

Wat was het geval?
Mevrouw is gehuwd met een man, die enig aandeelhouder en bestuurder is van een BV. Zij staat op de loonlijst van de BV. In januari 2012 besluit het stel te gaan scheiden en verlaat mevrouw de echtelijke woning. De BV stopt daarop met de maandelijkse betaling van € 850,-- aan mevrouw. In november van 2012 wordt de echtscheiding uitgesproken.
Mevrouw is het niet mee met de stopzetting van de betaling en stapt naar de rechter. Zij maakt aanspraak op het achterstallig loon vanaf 1 maart 2012 en vakantiegeld over 2012 en 2013.

Wel of geen arbeidsovereenkomst?
De Kantonrechter oordeelt dat er geen arbeidsovereenkomst is tussen de mevrouw en de BV en wijst de vordering af.
Het Hof oordeelt anders en gaat zelfs over tot het horen van getuigen. Gelet op de verklaringen van de getuigen, het feit dat mevrouw salarisstrookjes ontving en betaling vanaf 2009, enige werkzaamheden verrichtte en een diploma “bedrijfshulpverlening herhalingscursus” had behaald in de tijd dat ze op de loonlijst stond, stelt het Hof dat er een arbeidsovereenkomst is.
Het primaire verweer van de man dat er geen arbeidsovereenkomst was, was daarmee van tafel.
De man stelde subsidiair dat als sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst, deze stilzwijgend was beëindigd met wederzijds goedvinden, op de dag dat mevrouw uit de echtelijke woning verhuisde.                  

Einde huwelijk = einde arbeidsovereenkomst
Het hof ging mee in dit verweer, ondanks dat stilzwijgende beëindiging van een arbeidsovereenkomst niet snel mag worden aangenomen en zeer uitzonderlijk is.
Het hof vond van belang dat het ondenkbaar was dat mevrouw nog werkzaamheden zou kunnen verrichten in de directe omgeving van de man. Mevrouw  was niet zonder reden uit het huis vertrokken en het echtpaar was ook niet voor niets gaan scheiden. Er was onmiskenbaar sprake van een ernstig verstoorde relatie tussen mevrouw en de man. Daarnaast had mevrouw geen initiatief getoond om na haar vertrek uit de woning nog te werken voor de BV. Ook niet nadat de BV dit gevraagd had.
Het hof was dan ook van mening dat hieruit bleek dat mevrouw het werk voor de BV van haar inmiddels ex-echtgenoot niet wilde voortzetten.
Het hof vond dat er sprake was van een bijzondere situatie, waarin de BV mocht aannemen dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend was beëindigd op het moment dat ook het huwelijk eindigde, door het vertrek van mevrouw uit de echtelijke woning op 1 februari 2012.
Uiteindelijk hoefde de BV alleen nog vakantiegeld over de maand januari van 2012 te betalen. 

Goed regelen
In deze zaak liep het voor de BV goed af, maar dit is dan ook een bijzondere zaak. Stilzwijgen leidt in dit geval tot het einde van de arbeidsovereenkomst, hetgeen zeer uitzonderlijk is. Stilzwijgend verlengen komt vaker voor.
Bij stilzwijgend verlengen kunnen problemen ontstaan, als de verlenging niet gewenst is, dus een tip aan werkgevers is om het einde van de arbeidsovereenkomst goed te bewaken en tijdig aan te zeggen.  Wordt de aanzegging achterwege gelaten en werkt de werknemer door, dan wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd, hetgeen niet in alle gevallen wenselijk zal zijn.
Opletten dus bij het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst.  

Bron: Gerechtshof Den Haag 4 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1814