de ijzeren proeftijdtheorie geldt nog steeds!

Wat betekent dat?
Hoe zit het ook alweer met een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst? Hoe lang mag de proeftijd duren? Wordt de proeftijd verlengd als werknemer in de proeftijd ziek wordt? Of, wat gebeurt er met proeftijd als de werknemer eerder met de werkzaamheden begint?

Proeftijd wettelijk geregeld
Een proeftijd afspreken komt veel voor bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Het doel van de proeftijd is om gedurende een beperkte periode te onderzoeken of een arbeidsrelatie naar tevredenheid kan worden vervuld en of partijen voor de toekomst voor een langere periode gebonden willen zijn.

Er worden in de wet eisen gesteld, waaraan moet worden voldaan wil een proeftijdbeding geldig zijn. Een proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen en kan overeengekomen worden als een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor tenminste zes maanden. Duurt de beoogde arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar, dan geldt een proeftijd van een maand. Wordt een overeenkomst aangegaan voor langer dan twee jaar, dan mag je een proeftijd van twee maanden afspreken. Sommige cao's kennen afwijkende bepalingen.

Aanvang proeftijd
Wat niet iedereen weet is dat de proeftijd begint al te lopen, zodra de bedongen arbeid een aanvang neemt. Dat was iets dat een werkgever zich onlangs onvoldoende realiseerde. Het gevolg was geen ontslag, dus voortzetting arbeidsovereenkomst en doorbetalen van het loon.
Er was is die casus sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een directeur verkoop. De werkgever ontslaat de directeur aan het einde van de schriftelijk overeengekomen proeftijd. De werknemer was het er niet mee eens en vorderde loondoorbetaling, omdat hij niet tijdens de proeftijd zou zijn ontslagen.

Hij werd in het gelijk gesteld; wat was het geval? De werknemer was gedurende drie dagen voor het ingaan van zijn arbeidscontract op het werk aanwezig geweest, voor activiteiten in het kader van een kennismaking. Deze uren waren aan hem uitbetaald.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in een uitspraak van 5-12-2017 dat de proeftijd feitelijk eerder is begonnen en dat de proeftijd daardoor is opgeschoven. Het ontslag was aldus buiten de proeftijd gegeven! De werkgever werd veroordeeld tot loondoorbetaling.

IJzeren proeftijdleer
Dit is niet de eerste keer dat er heel streng werd geoordeeld over de maximale proeftijdduur. Vaak wordt dit aangeduid met de ‘ijzeren proeftijdleer’. Te laat is te laat en de duur blijft ongewijzigd!
Een opzegging direct gedaan op de dag na het verstrijken van de proeftijd, werd niet geaccepteerd als een proeftijdopzegging. De arbeidsovereenkomst loopt dan dus – ongewenst -door.

Ziekte van een werknemer schuift de proeftijd niet op en evenmin een collectieve bedrijfssluiting!
Slechts in uitzonderlijke gevallen is geoordeeld dat handhaving van de proeftijdduur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. U kunt daarbij denken aan situaties waarbij de werknemer zich op een bedrieglijke of gewelddadige wijze aan de proeftijdopzegging heeft onttrokken.

Blijft u dus opletten met de proeftijd!