Kantoor Silfhout advocatuur & mediation

Professionele bemiddeling en advies bij arbeidsrelaties

ontslag op staande voet

Kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd worden?

Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder tussenkomst van het UWV werkbedrijf of de kantonrechter en zonder dat er een opzegtermijn in acht genomen wordt.


Zowel de werknemer als de werkgever kunnen tot een ontslag op staande voet besluiten. In verreweg de meeste situaties is sprake van een door de werkgever gegeven ontslag op staande voet.
Er gelden drie vereisten;
- er moet sprake zijn van een dringende reden;
- het ontslag moet onverwijld worden gegeven en
- de dringende reden moet gelijktijdig met het ontslag worden meegedeeld.
 Onder dringende reden worden verstaan gedragingen of eigenschappen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren (art 7:678 lid 1 BW)

Wanneer ontslag op staande voet?
Bij ontslag op staande voet moet er voortvarend opgetreden worden en dus niet worden gewacht. Wel is aanvaard dat soms met een onderzoek enige tijd kan zijn gemoeid. Het ontslag op staande voet moet worden gegeven (1) als bij de tot ontslag bevoegde functionaris (2) het vermoeden van een mogelijke dringende reden ontstaat. 

Als de werkgever niet zeker weet of er sprake is van een dringende reden moet dit onderzocht worden. Bij de beoordeling hoe veel tijd mag verstrijken vanaf het ontstaan van het vermoeden van een dringende reden, tot het eindigen van de arbeidsovereenkomst, zijn de omstandigheden van het geval beslissend. Als uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van een dringende reden, dan zegt de werkgever de overeenkomst per direct op. Hij hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn, maar moet wel een motivatie geven voor het ontslag. Voor de werknemer moet duidelijk zijn waarom hij wordt ontslagen.

Wat indien niet mee eens?
Wanneer de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, omdat hij van mening is dat zich geen dringende reden voordoet of niet is voldaan aan de formele voorschriften kan hij in rechte verzoeken (i) om vernietiging van de opzegging of (ii) om toekenning van een of meer vergoedingen.

Vernietiging van het ontslag
 De werknemer verzoekt aan de kantonrechter om het ontslag te vernietigen. Na vernietiging van het ontslag op staande voet wordt er vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd. De werkgever moet het loon betalen vanaf datum ontslag op staande voet en de werknemer zal dus weer aan het werk gaan voor de werkgever.

Toekenning van een of meer vergoedingen
Indien de werknemer berust in het gegeven ontslag, maar het niet eens is met de gronden waarop het is gegeven kan de werknemer toekenning van vergoedingen verzoeken. Deze vergoeding kan zijn een transitievergoeding gecombineerd met een billijke vergoeding. Een werknemer van wie de verstandhouding met de werkgever is verstoord en geen mogelijkheden ziet voor voortzetting van de overeenkomst zal voor deze 2e optie gaan.

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn ingrijpend in meer dan een opzicht, zeker als het ontslag op staande voet achteraf bezien onterecht is gegeven.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.