stiefouderschap door nieuwe relatie; gevolgen voor de kinderalimentatie?

Stel je wordt stiefouder van de kinderen van je partner, wat gebeurt er dan met de kinderalimentatievoor je kinderen uit een eerdere relatie? Lees meer in deze blog over het antwoord op deze vraag.

 Wat speelde er?
Uit het huwelijk tussen Marcel* en Veronique* zijn drie minderjarige kinderen geboren. Wanneer het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, krijgen de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij Veronique. Marcel en Veronique maken afspraken over de kinderalimentatie en spreken af dat Marcel aan Veronique 200 euro* per kind per maand betaalt.

Marcel en Veronique pakken beiden de draad van het leven weer op. Marcel ontmoet Xenia*, die 2 kinderen heeft uit een vorige relatie. Het klikt goed en ze gaan een geregistreerd partnerschap aan. Marcel wordt hierdoor onderhoudsplichtig voor de twee kinderen van Xenia.

Marcel zit met zijn handen in het haar. Niet alleen is hij nu onderhoudsplichtig voor twee extra kinderen, ook is zijn inkomen gedaald en heeft hij betalingsachterstanden bij onder meer de energiemaatschappij en de zorgverzekeraar. Marcel ziet geen andere oplossing dan de rechter te verzoeken de kinderalimentatie op nihil te stellen. Hij stelt zich op het standpunt dat voor de berekening van zijn draagkracht rekening dient te worden gehouden met de gewijzigde omstandigheden betreffende zijn inkomen, met de ontstane schulden, met de oplopende advocaatkosten en met het feit dat Xenia als gevolg van aangeboren hersenletsel niet in staat is zelf inkomen te verwerven en dus afhankelijk is van Marcels inkomen.

Veronique verweert zich tegen de verlaging van de kinderalimentatie door te stellen dat Marcel door het aangaan van het geregistreerd partnerschap met Xenia zelf voor de ontstane situatie heeft gekozen.

 Oordeel rechter
De rechtbank is het niet eens met de stelling van Veronique en stelt voorop, als het belangrijkste beginsel uit deze beschikking, dat ieder het recht heeft zijn leven zo in te richten als hij dat wil. Ook als dat betekent dat je als stiefouder onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen van je partner.

De schulden worden, zijnde niet-verwijtbare en niet-vermijdbare, meegewogen bij de berekening van de draagkracht. De advocaatkosten echter niet, omdat deze geen voorrang hebben op de kinderalimentatie. De rechtbank is duidelijk: de onderhoudsplicht van Marcel tegenover zijn kinderen gaat voor de onderhoudsplicht voor Xenia. Dit omdat van kinderen niet verwacht kan worden dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien, hetgeen in beginsel wel van de partner kan worden verwacht.

De rechtbank houdt rekening met de kosten die Marcel heeft voor zijn stiefkinderen; zij wonen immers in zijn gezin. Er zijn dus gronden voor verlaging, zodat de rechtbank de door Marcel aan Veronique te betalen kinderalimentatie verlaagt naar 70 euro* per kind.

 Dus...
Wanneer u stiefouder wordt door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan dit dus gevolgen hebben voor de hoogte van de door u te betalen kinderalimentatie. Dit geldt overigens niet bij samenwoning!

  • U heeft het recht uw leven in te richten zoals u dat zelf wenst. Ook als dat betekent dat u onderhoudsplichtig wordt tegenover stiefkinderen.
  • De onderhoudsplicht tegenover uw (stief)kinderen gaat voor de onderhoudsplicht tegenover uw nieuwe partner.
  • De onderhoudsplicht van ouders en stiefouders is in beginsel van gelijke rang. Wel kan er rekening worden gehouden met de verhouding tussen de (stief)ouder en de kinderen, bijvoorbeeld wanneer de (stief)ouder geen contact meer heeft met de kinderen en niet bijdraagt.  

Silfhout advocatuur & mediation kan u nog meer tips en informatie geven. Meer weten? Bel met 078-6134533

* fictieve naam/bedrag
Rechtbank Gelderland 11 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:320 (datum publicatie: 22 januari 2021)